Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy z kursami plastycznymi, dostępny pod adresem internetowym http://kursy.malarstwoodpodstaw.pl prowadzony jest przez Karola Gniazdowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AUTORSKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA KAROL GNIAZDOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod numerem NIP 9522103175, REGON 369175080
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AUTORSKA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA KAROL GNIAZDOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9522103175, REGON 369175080
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://kursy.malarstwoodpodstaw.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – Na platformie Sklepu dostępne są kursy cyfrowe. Produktem w rozumieniu niniejszej umowy jest dostęp do kursu cyfrowego przez wybrany okres czasu, uściślony w § 9 pkt 5 niecniejszego regulaminu. Dostęp ten jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient nie otrzymuje plików na własność.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@malarstwoodpodstaw.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 514842229
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 45 1950 0001 2006 0052 8124 0001
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Sprzedawca informuje, że preferowaną formą kontaktu jest e-mail.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Założenie konta jest obligatoryjne, by otrzymać dostęp do wykupionych kursów.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail – osoba podająca adres e-mail zobowiązana jest do podania wyłącznie własnego adresu. Zabronione jest podawanie cudzych adresów e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Pierwsze hasło zostaje wygenerowane automatycznie i wysłane mailem na adres, który Klient podaje w zamówieniu. Dołożono starań, aby wiadomości te docierały do klientów bezproblemowo, jednak ponieważ kontakt ze sklepem może odbywać się po raz pierwszy, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wiadomość ta nie została przez jego skrzynkę przekierowana do spamu.
 5. Jeśli klient stwierdzi, że nie otrzymał wiadomości z danymi do logowania, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w terminie maksymalnie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, pod adresem: kontakt@malarstwoodpodstaw.pl i poinformować o zaistniałej sytuacji. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by rozwiązać taką sytuację na korzyść klienta, przez co rozumie się udzielenie pomocy w zalogowaniu, poprzez indywidualny restart hasła, albo w ostateczności, gdyby z jakichś przyczyn dostęp ten nie był możliwy – zwrot pieniędzy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w których klient zakupił produkt i nie poinformował o problemach z zalogowaniem.
 7. Jeżeli jakaś osoba stwierdzi, że jej dane albo adres e-mail zostały podane w sklepie przez osobę trzecią, zobowiązana jest do kontaktu ze Sprzedawcą, pod adresem e-mail kontakt@malarstwoodpodstaw.pl – Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby sytuację naprawić, poprzez usunięcie konta na żądanie, wypisanie z list mailowych itp.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamów”
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia i danych do faktury (Imię, Nazwisko, Adres i dane kontaktowe – w szczególności działający e-mail).
 3. Zaakceptować niniejszy regulamin, którego akceptacja konieczna jest dla dokonania transakcji.
 4. kliknąć przycisk “Przechodzę dalej”
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostęp do kursów cyfrowych nie wymaga podania adresu dostawy. Dostęp jest możliwy za pomocą komputera z dostępem do internetu i przeglądarki internetowej.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Sprzedawca udziela Zamawiającemu dostępu do opłaconych kursów za pomocą automatycznego systemu, przeznaczonego do tego celu.
 5. Sprzedawca udziela w przypadku każdego zakupionego kursu rocznego okresu dostępu. Okres dostępu liczony jest od pierwszego dnia uzyskania dostępu, po dokonaniu opłaty za kurs. W przypadku niezawinionego przez Zamawiającego utrudnienia w dostępie do platformy (awaria systemu, strony internetowej itp.), gwarantowany okres dostępu do kursu zostaje wydłużony o taki sam okres czasu, przez jaki występowały utrudnienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeniesienia kursu na inną platformę albo też do zmiany formy dostępu (np. przesłanie plików transferem internetowym itp.) – powyższe w szczególności, ale niewyłącznie, w następstwie awarii systemu informatycznego. W przypadku zmiany formy dostępu Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu kursu, wynikającej między innymi z możliwości technicznych nowej platformy, transferu plików i innych ograniczeń, zobowiązuje się jednak do dostarczenia dostępu do kursu w postaci na tyle kompletnej, na ile będzie to możliwe w zdroworozsądkowych ramach.
 6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających Sprzedającemu realizację powyższego punktu, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty zakupu w pierwszych 30 dniach dostępu. Po upływie 30 dni, a przed upłynięciem okresu jednego roku Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu 15% zapłaconej kwoty. Po upływie roku zobowiązania Sprzedającego wygasają całkowicie.
 7. Intencją Sprzedawcy jest utrzymywanie możliwie jak najdłuższego dostępu do produktów (tj. przekraczającego gwarantowany rok). Okres opisany w § 9 pkt 5 jest minimalnym, gwarantowanym okresem dostępu wynikającym z umowy.
 8. Za nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy nie uznaje się zmiany platformy internetowej, przeniesienia jej na inną infrastrukturę, przeniesienia na inny portal i żadnych innych zmian sposobu dystrybucji, które nie uniemożliwiają Zamawiającemu dostępu do zakupionych Kursów przez umowny okres czasu.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od daty premiery pierwszej lekcji w kursie odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za co otrzyma pełny zwrot środków. Przez premierę rozumie się datę publikacji pierwszego modułu zawierającego treści merytoryczne, a nie tylko organizacyjne i powitalne, a w przypadku kursów, w których dostęp do materiałów jest udzielany po wykupieniu dostępu, jako premierę rozumie się datę uzyskania dostępu do pierwszych materiałów merytorycznych.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Istotnym dla ważności oświadczenia jest aby adres e-mail, z którego Konsument przesyła oświadczenie, był czynnym, działającym adresem, na którym Konsument zobowiązuje się do odbierania poczty elektronicznej, w tym w razie potrzeby, okresowo sprawdza „Niechciane Wiadomości” (tzw. spam).
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres e-mail z którego otrzymano oświadczenie, zapytanie o informacje konieczne do zwrotu środków związanego odstąpieniu od Umowy – w szczególności zapyta o dane konta, na który ma nastąpić zwrot środków.
 5. Środki zostaną zwrócone niezwłocznie – nie później niż w 7 dni od dnia otrzymania danych do przelewu zwrotnego.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty polegające na dwuletnim dostępie do kursu cyfrowego, co precyzowały wcześniejsze zapisy Regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia wad dostępu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że reklamację składną przez Klienta uznał za uzasadnioną.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane zbierane w celu marketingowym i użycie plików Cookies, opisano w Polityce Prywatności.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w związku z bezpośrednim dokonaniem transakcji:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu nawet w trakcie realizacji zamówienia, jeśli zachodzą one z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wymuszają zmiany realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea
Chcesz się z nami skontaktować? Napisz: kontakt@malarstwoodpodstaw.pl
Jeśli potrzebujesz nowego hasła do swojego konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres: kontakt@malarstwoodpodstaw.pl
This is default text for notification bar